MicroConsult

Krabbesholms Alle 7
DK-8260 Viby J

December 1999

 

 

 

 

 

 

BRUGERMANUAL

AutoDSFL 2000
anvendelsen er beskrevet i nærværende dokument

 

 

 

 

 

 

Ophavsret

AutoDSFL er beskyttet af ophavsret. AutoDSFL 2000 er ligeledes beskyttet af ophavsret.
Enhver ulovlig kopiering af programmet vil blive retsforfulgt.
Programmet må ikke overdrages eller videresælges til 3. part.

Licens kan erhverves ved henvendelse til:

Microconsult, Krabbesholms Allé 7, DK-8260 Viby J., +4521800492, Danmark eller microconsult@microconsult.dk

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Emne                                                                                                  Side


Hvad er AutoDSFL                                                                         4

Opstart af programmet                                                                   5

Programmenuer til AutoDSFL                                                      5

Filer
Åbn DSFL-fil(er)                                                  5
Konvertér                                                             6
Afslut                                                                    7
Indstillinger 8
Generelle indstillinger 8
Parameterfil 10
Parameterfilernes opbygning 11
Hjælp 12
Om AutoDSFL 12
Statuslinien 13

AutoDSFL.mnu og LISP-rutiner 14

Load af AutoDSFL-menuen i AutoCAD
Gem som DSFL-fil… 15
Udglat splines/kurver 15
Om AutoDSFL 16

Installation af AutoDSFL 17

FAQ 18

Listning af Demo.par 20


Hvad er AutoDSFL

AutoDSFL er et Windows 95/98 og Windows NT baseret konverteringprogram, der kan konvertere DSFL-data fra landinspektører og kommuners tekniske grundkort til AutoCAD DXF-format, så disse kan editeres i AutoCAD og andre CAD-programmer, der kan importere AutoCAD DXF-filer.

I konverteringsproccessen kan programmet oprette lag efter eget valg af navn, linietyper, farver og symboler, desuden kan man filtrere data fra som ikke ønskes oprettet i DXF-filen. Hvis man råder over AutoCAD, kan man tillige benytte de medfølgende LISP-programmer fx. til direkte at gemme udvalgte objekter eller hele AutoCAD-tegningen på DSFL-format.

Herudover kan AutoDSFL køre batch, hvilket vil sige, at et ubegrænset antal DSFL-filer kan konverteres på én gang !
Batch-konvertering, hvorfor det ? Det er ganske enkelt tidsbesparende, da man som bruger ikke skal sidde at udpege og starte konverteringen for hver enkelt DSFL-fil manuelt, men derimod efter at have udpeget en fil i det bibliotek, hvor alle DSFL-filerne er placeret, blot skal afvente at programmet kører færdigt.
En kunde har fortalt, at han ifm. en konvertering af ca. 450 Mb DSFL-data i ca. 250 enkeltfiler udførte dette job på 15 minutter !
Han afviklede programmet på en Pentium 133 Mhz og 32Mb RAM. Det skal iøvrigt bemærkes, at AutoDSFL kun anvender 2 Mb RAM under afvikling – uanset størrelsen på DSFL-filer.

Programmet er meget simpelt at anvende, hvorfor manualen tilsvarende er ganske overskuelig.
Kun ved editering af parameterfiler kan der opstå problemer, hvorfor stor forsigtighed skal udvises derved. Der vil indenfor den nærmeste fremtid blive udviklet en ny syntaks og et program til vedligeholdelse af disse parameterfiler.
Opgradering hertil vil være gratis for licenshavere, der har tegnet vedligehold.

På de følgende sider er beskrevet hvordan programmet anvendes.

 

Opstart af programmet

Programikonet aktiveres hvorefter programmet starter. Programikonet er placeret i Program menuen efter installationen er foretaget.

Man sikrer normalt som det første, at indstillingerne står korrekt inden en DSFL-fil udpeges og konverteres. Nedenfor beskrives hvorledes man foretager disse indstillingerne.

Programmenuer til AutoDSFL

Filer

Åbn DSFL-fil(er)…


Fra dette menupunkt åbnes/udpeges den DSFL-fil, der skal konverteres til AutoCAD DXF-format. Hvis "konverter alle DSFL-filer" er valgt under indstillinger, vil den pågældende fil, samt alle filer med samme extension blive konverteret til AutoCAD DXF-format. Når punktet aktiveres fremkommer følgende dialogboks:

Den ønskede DSFL-fil udpeges og der trykkes på Open knappen. Denne knaps "titel" afhænger af hvilken version af styresystemet, der er installeret. Nationale indstillinger understøttes, hvorfor man med et dansk operativsystem, vil se danske "titler". I eksemplet herover køres på Windows 98 i engelsk udgave.

Konvertér
Dette menupunkt starter selve konverteringprocessen af den/de valgte fil(er).

Hvis der er valgt alle DSFL-filer til konvertering fremkommer nedenstående advarsel, da den efterfølgende proces kan være tidskrævende afhængig af maskinkraft og antallet af DSFL-filer til konvertering.

Under konverteringen til DXF forventes det, at filen ADBLOCKS.DXF ALTID findes i underbiblioteket Blokke under AutoDSFL installationsbiblioteket. Denne fil må ALDRIG slettes, da den indeholder blokdefinitioner for træer, nedløsbriste, mv.
Filen må heller ikke omdøbes, men skal ALTID hedde ADBLOCKS.DXF. Hvis filen ved en fejl slettes, bør installationen gennemføres påny, efter først på behørig vis, at have afinstalleret AutoDSFL.

Under konverteringen skabes tillige 2 midlertidige filer, som placeres i roden af C:\. Filerne hedder henholdsvis $work.dxf og $work.par. Filerne må ikke slettes eller forsøges refereret indefra AutoDSFL. $work.par kan fx. ikke udpeges som parameterfil under en konvertering.

Under konverteringen ses tillige en "DOS-boks" i Windows taskbar. Denne må IKKE lukkes, men lukker automatisk når konverteringen er færdig. I tilfælde af fejl, kan DOS-boksen evt. stå åben – i så fald må fejlen granskes.

Under konverteringen skabes log-filer til den/de enkelte filer der konverteres. Disse filer kan læses med en editor, fx. notepad.exe. Der er opgjort en kort statistik for den/de konverterede fil(er).

Afslut

Menupunktet afslutter AutoDSFL og gemmer valgte indstillinger i registreringsdatabasen.

Hvis der er udvalgt filer og konverteringen endnu ikke er afsluttet/gennemført fremkommer følgende advarsel:

Det anbefales her ikke at afslutte før konverteringen er afsluttet.

Indstillinger

Generelle indstillinger…

Menupunktet kalder panelet med mulighed for ændring af indstillinger

Panelet ses herunder:

Konvertér alle DSFL-filer i biblioteket (*.dsf), betyder, at alle DSFL-filer der forefindes i biblioteket hvorfra der udvalgtes en DSFL-fil alle vil blive konverteret.

Anvend Extended Entity Data, betyder, at der i DXF-filen gemmes informationer om fx. splineforløb, som senere kan udglattes med de medfølgende LISP-rutiner, samt spørges på den DSFL-kode, som det enkelt objekt lå på i DSFL-filen og derudover lagnavnet.
Disse funktioner kan kaldes, hvis man med AutoCADs menu-kommando vælger AutoDSFL-menuen til AutoCAD. Se afsnittet AutoDSFL’s menu og LISP-rutiner.

Anvend Z-koordinater, betyder, at der indsættes Z-koordinater i DXF-filen svarende til de der fandtes i DSFL-filen. Bemærk, at kun 2D tegninger kan indlæses i fx. AutoCAD LT.
Bemærk tillige, at Z-koordinater fra DSFL-filer kan have meget varierende kvalitet, og at den resulterende DXF-fil derfor ikke altid får den forventede kvalitet.
At kigge på sine AutoCAD 3D tegninger baseret på DSFL-filer kan undertiden være frustrerende, da kortdata, der er editeret i kortsystemerne, ofte har "styrtende linier", hvor Z-koordinaten ikke er interpoleret korrekt, men står til 0.0. Typisk er også alle tekster placeret med Z-koordinatværdi lig med 0.0.

DSFL og Avanceret fanebladene indeholder p.t. ikke parametre der kan indstilles.

Parameterfil…

Når dette menupunkt udvælges fremkommer en fildialog med følgende udseende:

Hvis Anvend parameterfil som filter tilvælges, vil al geometri, som tilhører klasser/underklasser og datafelter, blive filtreret fra i den resulterende AutoCAD DXF-fil.

Hvis en anden parameterfil ønskes som den aktive, aktiveres Vælg parameterfil… og følgende dialog fremkommer:

Parameterfilernes opbygning

Syntaxen for disse filer er beskrevet i headeren af de medfølgende .par-filer. Når man vil oprette en ny parameterfil, er metoden at kopiere én af de medfølgende og heri foretage rettelserne.

Det er meget vigtigt, at syntaxen overholdes nøje for at sikre en vellykket afvikling af programmet.
Bemærk at parameterfilerne er "positionsbestemt", som betyder, at tegnpositionerne for værdier som lagnavn, farve mv. nøje skal overholdes 100%.
Anvend fx. notepad.exe til editering af nye filer. Vælg fonten courier 10 i notepad, da netop denne font formaterer positioner bedst. Endnu bedre er det hvis man råder over en editor, der viser cursor-positionerne i sit statusvindue.
HUSK lagnavne kan IKKE indeholde blanktegn !

Sidst i dette dokument er listet parameterfilen Demo.par som eksempel.

Hjælp

Om AutoDSFL…

Dette menupunkt indeholder versionsinformation mv.

Et ekstra splash skærmbillede, med mulighed for at hente oplysninger om computerens konfiguration mv, kan fås ved dobbeltklik på det lille Danmarks-kort med følgende udseende:

Statuslinien
Heri meddeler programmet forskellige informationer - fx. om den sidst konverterede fil. Statuslinien er placeret i bundet af AutoDSFLs hovedvindue, således vist ved musemarkøren:

 

AutoDSFL.mnu og LISP-rutiner
AutoDSFL inkluderer såvel en speciel AutoCAD-menu, som LISP-rutiner til fx. udskrivning af AutoCAD-tegningen (kortdataene) direkte på DSFL-format.

For at kunne opnå denne funktionalitet, skal de specielle AutoCAD filer kopieres til AutoCADs systembiblioteker.

AutoDSFL.mnu kopieres til: AutoCADs support-bibliotek.
Qdsfl.lsp, Qtool1.lsp og Qtool2.lsp kopieres til: AutoCADs support-bibliotek.
Qchar.shx, Qmatr.shx og Qsymb.shx kopieres til: AutoCADs fonts-bibliotek.
From.set kopieres til et AutoCAD-bibliotek hvortil AutoCAD har path. Denne fil kan indeholde afsenderinformation på AutoDSFL-kunden. Kunden af AutoDSFL bør selv rette filen på plads med egne oplysninger. Dette skal gøres med en dos-editor pga. 8-bit ASCII-problematikken beskrevet i FAQ afsnittet om problematikken med danske karakterer.

Filen indeholder følgende linier:

Leverandør navn
Leverandør adresse
Leverandør postnr.
Leverandør postdistrikt
Leverandør telefonnr.

Load af AutoDSFL-menuen i AutoCAD

Den specielle AutoDSFL-menu loades i AutoCAD med kommandoen: menu
AutoDSFL.mnu vælges hvorefter den loades. AutoCADs menu vil herefter se således ud:

Nedenfor er enkelte menupunkter listet.

Gem som DSFL-fil…

Dette menupunkt kalder hovedrutinen i Qdsfl.lsp til udskrivning af tegningen på DSFL-format.

Gem som DSFL-fil kræver et vist kendskab til DSFL-formatet, hvorfor de spørgsmål programmet stiller ikke gennemgås nøjere her, men alene listes. Det anbefales, at man er medlem af Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling. Dette medlemsskab betyder bla., at man modtager definitionen på DSFL-formatet og heri kan læse om hvorledes information udveksles hermed.

En række spørgsmål skal besvares undervejs, hvorefter udskrivningen starter. Hele eller udvalgte objekter kan udskrives og processen kan være tidskrævende naturligvis afhængig af datamængden og maskinen cpu-kraft.

Det bemærkes, at der skal angives et kommunenr som heltal under udskrivningen. Dette skyldes, at netop denne information er afgørende for mange DSFL-fil modtagere.

Udglat splines/kurver

Dette menupunkt starter udglatningen af splines/kurver på fx. kantstensrundinger. Det kræves, at man i DXF-oversættelsen med AutoDSFL har valgt Extended Entity Data, da DSFL-splines herved får sat flag i den resulterende DXF-fil.
Udglatningen kalder AutoCADs egne matematiske rutiner, som supplerer med "ekstra" punkter. Disse punkter gør altså, at AutoCAD tegner kurveforløbene "smukkere".
Ved Gem som DSFL-fil, vil kun "original-punkter" udskrives igen. AutoCADs "ekstra" punkter ignoreres altså, da de er "konstruerede".

Om AutoDSFL…

Viser blot Microconsults adresseoplysninger.

 

 

 

Installation af AutoDSFL

Afslut alle kørende programmer inden installationsprogrammet startes.

Installationsprogrammet afvikles ved at starte setup.exe fra installationsmediet . Et passende installationsbibliotek, fx. c:\autodsfl vælges. Umiddelbart anbefales det ikke at bruge blanktegn i biblioteksnavnet, da nogle 3. parts programmer installerer fejlbehæftede komponenter, som netop på dette punkt kan give anledning til problemer.

Når installationen er gennemført skal det registreres med firmanavn og kontaktnavn. Dette gøres ved at dobbelt-klikke på filen regit.reg, som indlæser informationerne i registreringsdatabasen.

Hvis man har modtaget en demo-version, medfølger der ikke en regit.reg, og programmet kan kun konvertere 5 gange ! Afinstallation og geninstallation gør ikke at programmet kan konvertere 5 gange mere. Der skal registreres for at ophøje et demoprogram til et fuldt kørende program.

Umiddelbart efter installation er programmet klar til anvendelse, og der kan evt. testes på de medfølgende DSFL-test-data og de medfølgende parameterfiler, hvis man ikke har sine egne DSFL-data klar hertil.

 

FAQ


Hvordan får jeg svar på spørgsmål, der ikke er omtalt i manualen til AutoDSFL?
Henvendelse kan ske via email til microconsult@microconsult.dk med nøjagtig angivelse af version, modtagers firmavn, brugernavn og adresse på licenshaver, samt detaljeret beskrivelse af spørgsmålet.
Hvis der er tegnet vedligehold kan der rettes henvendelse pr. telefon. Se punktet Support og vedligehold herunder.

Hvis AutoDSFL ikke kan oversætte en DSFL-fil, hvad gør jeg så ?
Der kan rettes henvendelse som ovenfor nævnt. Søg først information i manualen og derefter kan email benyttes.
Der kan ikke forventes svar på alle problemer, men det tilstræbes dog, at alle får svar. Egentlige programrettelser er ikke inkluderet i købet af programmet, ligesom forslag til ændringer ikke automatisk bliver medtaget i nyere versioner.
Forslag/Fejl meldt af licenshavere, der har tegnet vedligehold, vil til enhver tid have højere prioritet end andre.

Hvis AutoDSFL ikke "slukker" grafik i AutoCAD når vis valide/ikke valide objekter køres fra AutoDSFL-menuen ?
Der er kendte problemer med AutoCAD 14 på dette punkt. Det skyldes, at AUTODESK har ladet (grclear) kommandoen udgå fra LISP-miljøet. Der er rettet henvendelse til AUTODESK og vi forventer snart at få svar herpå, så en alternativ metode kan anvendes. Problemet ses normalt kun fra AutoCAD 14 og nyere.
Microconsult kan pt. ikke udbedre "fejlen".

Hvorfor står der "?" i stedet for æøåÆØÅ i fx. vejnavne i AutoCAD?
Hvis den font der er valgt i parameterfilerne til fx. vejnavne-laget ikke indeholder de danske karakterer, vil AutoCAD skrive ?-tegn i stedet for æøåÆØÅ. Hvis man fx. anvender fonten Qchar, vil der stå æøåÆØÅ og ikke ?-tegn, da denne font indeholder de danske karakterer.
De fleste DSFL-filer er udskrevet med 8-bit ASCII karaktersæt, men kan også være udskrevet fra Unix-maskiner. Man bør altid sikre sig, at man har modtaget 8-bit ASCII-filer fra kortleve-randøren.
Hvis man imidlertid har modtaget en Unix-DSFL-fil, kan denne konverteres til 8-bit med det medfølgende Unix2pc.exe program. Programmet kaldes i et kommando-vindue med fælgende syntax: Unix2pc dsflfilnavn
Først herefter bør AutoDSFL anvendes til oversættelsen af DSFL-filen til DXF.

Support og vedligehold af AutoDSFL.

Der følger umiddelbart ingen support med købet af AutoDSFL.
Imidlertid kan der købes særskilt vedligehold på programmet. Med erhvervelse af vedligehold følger retten til telefonsupport, som faktureres særskilt med minimum 1 time. Timeprisen er dags dato 250,00 dKr, som faktureres kunden direkte. Henvendelse skal ske på Microconsults telefonnummer, hvor der altid skal opgives kundeoplysninger og produktnavn og serienummer.

Vedligehold kan erhverves for 50% af købsprisen på den version man har registreret licens på. Der er herved også sikret én årlig opgradering. Vedligehold skal tegnes ved erhvervelse af 1. udgaven for at opnå vedligehold til prisen på 50% af købsprisen.

Opgraderingsprisen er på alle versioner 50% af købsprisen på den registrerede version. Beløbet fremskrives dog ift. prisindekset, hvorfor de 50% beregnes på baggrund af dagsprisen.
Efter to opgraderinger opnås "Free-update-status", hvorefter man frit kan downloade versioner fra Microconsult.webs.dk ved opgivelse af userid og password.

Der vil på sigt kunne hentes hjælp og downloades opgraderinger fra adressen http://www.microconsult.dk – her vil også være et AutoDSFL FAQ.

Microconsults web-site er, 12/12-1998, endnu ikke tilgængeligt, da webhotellet under www.webs.dk endnu ikke er kørende.

 

 

Listning af Demo.par.

Herunder ses listning af "toppen" af Demo.par.

; Ver1204

; Ovenstående linie SKAL være linie 1 i parameterfilen, og MÅ IKKE SLETTES !

;

; FILNAVN : DEMO.PAR

; Revideret : 981019

;

; FARVEKOMBINATIONER: (nr. 0-255) POSITIONER FOR DEFINITIONER:

; ----------------------------------------------------------------------------

; FARVER NUMMER MØRKE-FARVER ; KODE POSITION PLADSER

; Red 1 9 ; Klassekode 1..2 2

; Yellow 2 10 ; Underklasse 4..8 5

; Green 3 11 ; Lagnavn 10..28 19

; Cyan 4 12 ; Farve 30..32 3

; Blue 5 13 ; Linietype 37..46 10

; Magenta 6 14 ; TxtStyle 48..55 8

; Black 7 15 ; Symbol 58..58 1

; (white) 7 15 ; Scale 61..64 4

; Grey 8 16 ; Bemærkning 67..81 15

;

;

; DEMO.PAR

; ----------------------------------------------------------------------------

; POINT.PAR, oversættelse DSFL til DXF m. POINT's lagstruktur.

; Denne parameterfil er specielt udviklet med henblik på at ud-

; nytte POINT's lagstruktur i MARK-Grundkort.

; Dette betyder, at lagnavnene er lig dsflklasser, underklasser

; og datafelter.

;

; Eksempel: %KG1 %U1 bliver til KG1U1

; %D131 bliver til D131

; ----------------------------------------------------------------------------

; Funktionsbeskrivelse for parameterfil:

;

; Herunder er angivet positioner for forskellige parametre til konver-

; teringen. De forskellige positioner kan IKKE afviges.

;

; Tekst skrives med selvvalgt TXTSTYLE og ALLE REFEREREDE symboler med

; QSYMB.SHX, som sammen med QCHAR.SHX og QMATR.SHX er leveret

; med programmet.

;

; Hvis ny parameterfil skal laves, anbefales kopiering af nedenstående til

; videre editering.

;

; NB: Det anbefales at der til hver DSFL-kode er et unikt lagnavn pga.

; senere udlæsning på DSFL, samt styring iøvrigt. Evt. "tomme" lagdefi-

; nitioner kan fjernes i AutoCAD med PURGE-kommandoen, eller ved at ud-

; skrive hele tegningen med WBLOCK-kommandoen: angive tegningsnavn og

; * ved blokname.

;

; ----------------------------------------------------------------------------

; O B J E K T - K O D E - D E F I N I T I O N E R :

; ----------------------------------------------------------------------------

; UKODE LAGNAVN FARVE LINIETYPE TXTSTYLE SYMBOL SCALE BEM’RKNING

; 1 2 3 4 5 6 7 8

;2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

;

;n Unnnn Dsflkode 7 Continuous Standard none 1.0 <--DEFAULT

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

; A D M I N I S T R A T I V E K O D E R

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

D1 1 D11 3 Continuous STANDARD I 3.5 Administration

D1 11 D111 3 Continuous STANDARD I 3.5 Kommunenr

D1 12 D112 3 Continuous STANDARD I 3.5 Vejkode

D1 13 D113 3 Continuous STANDARD I 2.5 Vejnummer

D1 14 D114 3 Continuous STANDARD I 3.5 Ejd.nr BBR

D1 15 D115 7 Continuous STANDARD I 1.8 Bygn.nr

D1 16 D116 3 Continuous STANDARD I 3.5 Vandl.nr

D1 17 D117 3 Continuous STANDARD I 3.5 Postnr

D1 2 D12 3 Continuous STANDARD I 3.5 Navne

D1 21 D121 3 Continuous STANDARD I 3.5 Stednavne

D1 22 D122 3 Continuous STANDARD I 3.5 Vandl.navne

D1 23 D123 3 Continuous STANDARD I 5.0 Amtsnavne

D1 24 D124 3 Continuous STANDARD I 5.0 Kommunenavne

D1 25 D125 3 Continuous STANDARD I 3.5 Bynavne

D1 3 D13 7 Continuous STANDARD I 3.0 Veje

D1 31 D131 7 Continuous STANDARD I 3.0 Vejnavne

D1 32 D132 7 Continuous STANDARD I 1.8 Husnummer

D1 33 D133 7 Continuous STANDARD I 3.0 Km-angiv.

D1 34 D134 7 Continuous STANDARD I 1.8 Vejbredde i m

D1 35 D135 7 Continuous STANDARD I 1.8 Vejbr. >= min.

D1 36 D136 7 Continuous STANDARD I 1.8 Vejbr. < max.

D1 4 D14 3 Continuous STANDARD I 3.0 Ejerlav

D1 41 D141 3 Continuous STANDARD I 3.0 Ejerlavsbet.

D1 42 D142 3 Continuous STANDARD I 2.0 Ejerlavskode

D1 43 D143 3 Continuous STANDARD I 3.0 Matrikelnummer

D1 5 D15 7 Continuous STANDARD I 2.5 Fikspunkter

D1 51 D151 7 Continuous STANDARD I 1.8 Nummer

D1 52 D152 3 Continuous STANDARD I 2.5 Afmærkning

D1 6 D16 3 Continuous STANDARD I 2.0 Tekster div.

D1 61 D161 7 Continuous STANDARD I 2.5 Terrænkote

D1 62 D162 3 Continuous STANDARD I 2.0 Vandspejlskote

D1 63 D163 3 Continuous STANDARD I 2.0 Diverse tekst

;

D5 001 D5001 3 Continuous STANDARD I 2.0 Ejerlavskode

D5 005 D5005 3 Continuous STANDARD I 2.0 Matrnr,stam+litra

D5 006 D5006 3 Continuous STANDARD I 2.0 Lodbetegnelse

D5 009 D5009 3 Continuous STANDARD I 2.0 Litra (vejarealer)

D5 020 D5020 3 Continuous STANDARD I 2.0 Arealbetegnelse

D5 031 D5031 3 Continuous STANDARD I 2.0 Vejbetegnelse

D5 035 D5035 3 Continuous STANDARD I 2.0 Vandløbs- og sønavne

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;

;; F I K S P U N K T E R

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

G1 U1 KG1U1 7 Continuous QSYMB I 1.0 Plan-højdefiks

G1 U2 KG1U2 7 Continuous QSYMB I 1.0 Planfikspunkt

G1 U3 KG1U3 7 Continuous QSYMB I 1.0 Højdefikspunkt

G1 U4 KG1U4 7 Continuous QSYMB I 1.0 Sonde

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

;; G R ’ N S E R O G S K E L

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

G2 U1 KG2U1 7 Continuous QSYMB I 1.0 Grænser

G2 U11 KG2U11 7 Continuous QSYMB I 1.0 Kommunegrænse

G2 U12 KG2U12 7 Continuous QSYMB I 1.0 Amtsgrænse

G2 U13 KG2U13 7 Continuous QSYMB I 1.0 Rigsgrænse

G2 U14 KG2U14 7 Continuous QSYMB I 1.0 Anden adm.grænse

G2 U141 KG2U141 7 Continuous QSYMB I 1.0 Bygrænse

G2 U2 KG2U2 7 Continuous QSYMB I 1.0 Skel

G2 U21 KG2U21 7 Continuous QSYMB I 1.0 Skelpunkt

G2 U22 KG2U22 7 Continuous QSYMB I 1.0 Skellinie

G2 U23 KG2U23 7 Continuous QSYMB I 1.0 Blindt skel

G2 U3 KG2U3 7 Continuous QSYMB I 1.0 Ejerlavsgrænse

G2 U4 KG2U4 7 Continuous QSYMB I 1.0 Servitutgrænse

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

;; V E J -, S T I - O G S P O R A N L ’ G

;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

G3 U1 KG3U1 5 Continuous QSYMB I 1.0 Vej

G3 U11 KG3U11 5 Continuous QSYMB I 1.0 Midterrabat

G3 U12 KG3U12 5 Continuous QSYMB I 1.0 Kansten

G3 U13 KG3U13 5 Continuous QSYMB I 1.0 Belægningskant

G3 U14 KG3U14 13 Continuous QSYMB I 1.0 Cykelsti

G3 U15 KG3U15 13 Continuous QSYMB I 1.0 Fortov

G3 U16 KG3U16 1 Center QSYMB I 1.0 Vejmidte

G3 U17 KG3U17 5 Continuous QSYMB I 1.0 Helle

G3 U18 KG3U18 5 Continuous QSYMB I 1.0 Kørevej, befæ

G3 U19 KG3U19 5 Continuous QSYMB I 1.0 Kørevej, ubef

G3 U2 KG3U2 9 Dashed QSYMB I 1.0 Diverse vej

G3 U21 KG3U21 9 Dashed QSYMB I 1.0 Markvej

G3 U22 KG3U22 9 Dashed QSYMB I 1.0 Brandvej

G3 U23 KG3U23 9 Dashed QSYMB I 1.0 Ebbevej

G3 U24 KG3U24 5 Continuous QSYMB I 1.0 Parkering

G3 U25 KG3U25 9 Center QSYMB I 1.0 Vejmidte